Signaleringsloket Europese regelgeving op 1 september van start

Europese regels dringen steeds meer door tot de lokale en provinciale praktijk, maar de toepassing ervan brengt soms problemen met zich mee. Vanaf 1 september 2008 kunnen medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen met hun signalen hierover terecht bij het digitale Signaleringsloket Europese regelgeving van Kenniscentrum Europa decentraal. Signalen kunnen over uiteenlopende situaties gaan, zoals een fout in de regelgeving of uitvoeringsproblemen met de vertaling van Europese regels in Nederlandse wet- en regelgeving. Het loket is een initiatief van Europa decentraal in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen.

Signaleringsloket Europese regelgeving op 1 september van start
Europese regels dringen steeds meer door tot de lokale en provinciale praktijk, maar de toepassing ervan brengt soms problemen met zich mee. Vanaf 1 september 2008 kunnen medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen met hun signalen hierover terecht bij het digitale Signaleringsloket Europese regelgeving van Kenniscentrum Europa decentraal. Signalen kunnen over uiteenlopende situaties gaan, zoals een fout in de regelgeving of uitvoeringsproblemen met de vertaling van Europese regels in Nederlandse wet- en regelgeving. Het loket is een initiatief van Europa decentraal in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen.

Om lokale overheden te helpen bij het toepassen van Europese regels, beantwoordt Europa decentraal sinds 2002 vragen van medewerkers van decentrale overheden. Soms komen er vragen binnen waarvoor hulp bij de interpretatie van de Europese regels geen oplossing biedt in de praktijk, omdat de uitvoeringsproblemen inherent zijn aan de regels zelf.

Signaal op het gebied van aanbesteden
Een eerste voorbeeld hiervan is te vinden in het Europese aanbestedingsrecht. Decentrale overheden geven vaak aan dat de juiste toepassing van het ‘alleenrecht’ artikel uit de aanbestedingsrichtlijn in de praktijk zeer moeilijk uitvoerbaar is. Een gemeente kan namelijk onder toepassing van deze richtlijn uitkomen als er een alleenrecht wordt gevestigd door bijvoorbeeld een gemeentelijke vuilophaaldienst aan te wijzen voor het ophalen van vuilnis. Dit moet volgens de richtlijn alleen wel in overeenstemming gebeuren met de Europese beginselen van transparantie, non-discriminatie en objectiviteit. Hier ontstaat in de praktijk verwarring. Decentrale overheden vragen zich bijvoorbeeld af hoe zij één partij kunnen aanwijzen zonder te discrimineren.

Signaal op het gebied van staatssteun
Een tweede voorbeeld van een knelpunt vloeit voort uit het Europese Staatssteunbeleid en gaat over financiële steun aan culturele instellingen. In de EU is het geven van steun aan ondernemingen niet toegestaan als deze steun concurrentievervalsing op de Europese interne markt teweegbrengt. Het steunen van culturele instellingen is op zich van het verbod uitgezonderd, maar de overheid moet altijd vooraf de toestemming vragen aan de Europese Commissie. Bovendien is dit verbod niet van kracht als een culturele instelling, ook niet in potentie, over de grens van Nederland heen concurreert (dan is er sprake van een grensoverschrijdend effect).

In de praktijk blijkt het moeilijk om in een specifieke situatie te beoordelen of er wel of geen steun, bijvoorbeeld in de vorm van subsidie, mag worden verleend. Het toekennen van subsidies aan culturele instellingen die internationaal opereren is duidelijk niet toegestaan zonder een voorafgaande aanmelding bij de Europese Commissie, maar of dit ook op gaat voor een klein theatergezelschap uit een kleine gemeente of een gebouw waar enkel lokale voorstellingen worden gegeven blijkt echter lastig. Dit komt doordat de Europese Commissie de reikwijdte van het grensoverschrijdende effect heel breed uitlegt: louter de mogelijkheid dat een productie bezoekers uit het buitenland kan trekken of dat gezelschappen over de grens kunnen optreden, is voldoende om van zo’n effect te spreken. Om helemaal zeker te zijn zou een provincie zeer veel steungevallen aan culturele instellingen moeten melden bij de Commissie, maar een melding brengt aanzienlijke administratieve lasten met zich mee.

Oorsprong van het loket
Signalen zoals deze worden in de maatschappij met regelmaat gehoord en zijn voor Europarlementariër Dorette Corbey en Co Verdaas, Gedeputeerde in de provincie Gelderland, reden geweest om te pleiten voor de inrichting van een centraal punt om uitvoeringsproblemen met Europese regels te melden. Europa decentraal geeft dit aansprekende idee vorm door per 1 september 2008 online het Signaleringsloket Europese regelgeving te openen.

Als er een signaal binnenkomt via het loket wordt dit door de adviseurs van Europa decentraal inhoudelijk beoordeeld en er wordt gezocht naar mogelijke oplossingen.

Het Signaleringsloket Europese regelgeving zal vanaf 1 september te vinden zijn op het webadres www.europadecentraal.nl/signaleringsloket. Voor meer informatie over het doel en de functie van het loket kunt u contact opnemen met Lisa Vermeer, persvoorlichter van Europa decentraal op 070-3381097 / 0648561976 of l.vermeer@europadecentraal.nl

Einde bericht
Europa decentraal is hét kenniscentrum voor Europees recht en beleid voor decentrale overheden. Doel van Europa decentraal is de kennis en expertise over Europees recht en de juiste toepassing ervan bij de decentrale overheden te vergroten. Daarnaast wil het kenniscentrum het Europa bewustzijn bij gemeenten, provincies en waterschappen bevorderen. Alle medewerkers van decentrale overheden kunnen gratis informatie en advies inwinnen over Europese aangelegenheden bij Europa decentraal, evenals de medewerkers van de koepels (VNG, IPO, UvW) en departementen.