01-01-2004 Automatische Externe Defibrillator

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een klein apparaat dat wordt gebruikt om iemand die een plotselinge hartstilstand krijgt zo snel mogelijk een shock toe te dienen om het hart weer normaal te laten functioneren. In Europa sterven per jaar meer dan 300.000 mensen aan een acute hartstilstand. Het gemiddelde overlevingspercentage van een acute hartstilstand is nog geen 5 %. Bij het snel inzetten van een AED kan het overlevingspercentage stijgen tot 70 %.

In Nederland heeft de Gezondheidsraad in hun advies „Toepassing van de Automatische Uitwendige Defibrillator (AED) in Nederland” van 21 januari 2002 gesteld dat de AED een nieuwe technologische verworvenheid is die, ook bij toepassing door leken, zó veilig is dat het wenselijk is om defilibratie met de AED niet meer als voorbehouden behandeling aan te merken. Hiermee mag dit apparaat ook door anderen dan alleen artsen en verpleegkundigen worden gebruikt en zijn er in Nederland inmiddels vele gemeenten, bedrijven, sportclubs, enz. uitgerust met een AED.

1. Is de Commissie op de hoogte van het bovengenoemde door de Nederlandse Gezondheidsraad uitgebrachte advies?

1. Is de Commissie van mening dat het nuttig zou zijn als ook de overige lidstaten van de Unie het gebruik van de AED niet alleen voorbehouden aan artsen en verpleegkundigen en de beschikbaarheid van de AED zouden stimuleren?

1. Is de Commissie bereid stappen te ondernemen om te zorgen dat AED's ook beschikbaar zijn in de gebouwen van de Europese instellingen in Brussel (en Luxemburg en Straatsburg).

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

1. De Commissie is op de hoogte van een aantal studies, rapporten en artikelen over de automatische externe defibrillator (AED) en de beschikbaarheid ervan voor het publiek, met inbegrip van het rapport van de Nederlandse Gezondheidsraad over dit thema.

2. Overeenkomstig artikel 152 van het EG-Verdrag heeft de Gemeenschap slechts een beperkte bevoegdheid op het gebied van gezondheidszorg, waaronder ook het gebruik van de AED valt. Daarom is het aan de lidstaten om een beslissing te nemen over het gebruik van de AED.

3. De Europese instellingen in Brussel, Luxemburg en Straatsburg beschikken in hun gebouwen over diverse AED’s, die echter uitsluitend door medici en paramedici mogen worden gebruikt. Over een ruimere beschikbaarheid van deze apparaten wordt momenteel overleg gepleegd, waarbij onder meer ook de nodige opleiding voor niet-medische gebruikers aan bod komt.

Ga terug