01-06-2004 Stemrecht in Nederland verblijvende EU burgers

01-06-2004 Stemrecht in Nederland verblijvende EU burgers

Bij vestiging in een Nederlandse gemeente krijgt iedere niet-Nederlandse EU burger automatisch een formulier van de gemeente om zich in te kunnen laten schrijven als kiesgerechtigde voor de Europese verkiezingen. Deze inschrijving hoeft slechts als kiesgerechtigde voor de Europese verkiezingen. Deze inschrijving geldt slechts eenmalig te gebeuren. In een poging van een aantal Nederlandse gemeenten om hun administratie op orde te brengen werden formulieren naar niet-Nederlandse EU burgers in de betreffende gemeenten gestuurd met de oproep tot inschrijving als kiesgerechtigde voor de Europese verkiezingen van 10 juni 2004. Velen van diegenen die zich reeds eerder hadden ingeschreven waren in de veronderstelling dat zij zich niet opnieuw hoefden in te schrijven. Bij het niet opsturen van het formulier werd men echter uitgeschreven als kiesgerechtigde. Dit is niet vermeld bij het inschrijfformulier dat de betreffende gemeenten hebben verstuurd. Voor diegenen die ondervonden dat zij geen stemkaart kregen toegestuurd en bij navraag bij de gemeente te horen kregen niet meer als kiesgerechtigde te staan ingeschreven, bleek de inschrijvingstermijn reeds verstreken.

Is de Europese Commissie bereid een evaluatie op te stellen over de bovengenoemde inschrijvingsprocedure voor in Nederlandse gemeenten verblijvende niet-Nederlandse EU burgers die door deze gebrekkige administratieve procedure de mogelijkheid missen om hun democratische rechten uit te oefenen?

Antwoord van de heer Vitorino namens de Commissie

De vraag van het geachte parlementslid heeft betrekking op het fundamentele recht van burgers van andere EU‑landen om bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in hun lidstaat van verblijf het actief kiesrecht uit te oefenen.

De wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement is vastgesteld in Richtlijn 93/109/EG(1). In artikel 8 van de richtlijn wordt bepaald dat communautaire kiezers – dit zijn burgers van andere EU‑landen die in de lidstaat van verblijf het actief kiesrecht hebben ‑ het actief kiesrecht in de lidstaat van verblijf uitoefenen indien zij blijk hebben gegeven van de wil daartoe. Overeenkomstig artikel 9 treffen de lidstaten de nodige maatregelen om communautaire kiezers de mogelijkheid te bieden tijdig voor de verkiezingen op een kiezerslijst te worden ingeschreven. Bovendien blijven de communautaire kiezers die op de kiezerslijst zijn ingeschreven onder dezelfde voorwaarden als de nationale kiezers daarop ingeschreven totdat zij verzoeken daarvan te worden geschrapt, of totdat zij ambtshalve daarvan worden geschrapt omdat zij niet langer aan de voorwaarden voor uitoefening van het actief kiesrecht voldoen.

De Commissie zal contact opnemen met de Nederlandse autoriteiten en verzoeken om informatie over de door het geachte parlementslid aan de orde gestelde kwestie om na te gaan of de bovenvermelde voorschriften tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 2004 in Nederland correct zijn toegepast.

(1) Richtlijn 93/109/EG van de Raad tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn, PB L 329 van 31.12.1993, blz. 34.

Ga terug