01-06-2004 Tenuitvoerlegging van de richtlijnen inzake veiligheid op het werk en bescherming van werkers in de gezondheidszorg en hun patiënten

In verband met het antwoord van de Commissie op schriftelijke vraag E-4041/03(1) wordt geschat dat er elk jaar onder werkers in de gezondheidszorg in Europa één miljoen verwondingen met naalden plaatsvinden, waardoor zij gevaar lopen hepatitis B, hepatitis C, HIV en vele andere mogelijk fatale infecties via bloed te krijgen.

In de VS vereist de Wet inzake veiligheid en preventie van naaldprikken een doelmatige training en voorlichting, technische controles en arbeidspraktijken om werkers in de gezondheidszorg en hun patiënten te helpen beschermen.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk adviseert een aantal toepasselijke preventieve maatregelen, waaronder veiligheidstraining en het gebruik van instrumenten met veiligheidsvoorzieningen, die het heeft gepubliceerd in document Facts 29 (ISSN 1681-2123). Onderzoek toont aan dat door toepassing van dergelijke maatregelen het aantal verwondingen door naalden met meer dan 80 % kan worden gereduceerd.

Uit onafhankelijk onderzoek blijkt echter dat Europese ziekenhuizen de toepasselijke maatregelen ter bescherming van personeel tegen verwondingen door naalden niet consequent hebben uitgevoerd.

De mededeling van de Commissie COM(2004)62 betreffende de praktische tenuitvoerlegging van de bepalingen van de richtlijnen inzake de gezondheid en veiligheid op het werk wijst bovendien op problemen in de overheidssector, waaronder ziekenhuizen.

Teneinde iets te doen aan deze levensbedreigende situatie moet de tenuitvoerlegging van de maatregelen die door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk zijn aanbevolen, meer rechtstreeks worden gekoppeld aan naleving van de toepasselijke veiligheids­richtlijnen, bijvoorbeeld door opneming ervan als bijlage bij richtlijn 2000/54/EG(2) betreffende biologische agentia.

Deelt de Commissie de mening dat er dringend concrete stappen nodig zijn om werkers in de gezondheidszorg te beschermen tegen mogelijk fatale infecties als gevolg van verwondingen door naalden of andere scherpe medische voorwerpen?

Antwoord van de heer Dimas namens de Commissie

De Commissie is het volkomen met de geachte parlementsleden eens dat de gezondheid en de veiligheid van gezondheidswerkers effectief moeten worden beschermd tegen arbeidsrisico’s, waaronder ook het risico van besmetting door naalden of andere snij-instrumenten.

Daarbij verwijst de Commissie naar haar antwoord op schriftelijke vraag E-4041/03 van de geachte parlementsleden en herinnert zij eraan dat zij voortdurend onderzoekt hoe de bestaande communautaire maatregelen ter bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers kunnen worden versterkt.

Met name heeft het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats(1), een tripartiet orgaan dat de Commissie advies geeft, een werkgroep opgericht die de gezondheids- en veiligheidsproblemen in de ziekenhuissector moet bestuderen. Naar aanleiding van deze werkzaamheden kan het Raadgevend Comité een advies uitbrengen over eventuele communautaire initiatieven op dit gebied.

Zodra dit advies is goedgekeurd, zal de Commissie het aandachtig bestuderen, evenals de gegevens van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk over de gezondheid en de veiligheid van gezondheidswerkers en alle overige relevante gegevens en studies op dit gebied. Vervolgens zal de Commissie eventueel specifieke initiatieven voorstellen.

(1) PB C 218 van 13.9.2003.

Ga terug