01-12-2004 Bestrijding legionella

In antwoord op mijn schriftelijke vraag E-2797/03(1) heeft Commissaris Byrne op 22 oktober 2003 gemeld dat de Commissie werkt aan een gemeenschappelijke aanpak met de autoriteiten die vertegenwoordigd zijn in het comité voor het netwerk inzake overdraagbare ziekten, dat is ingesteld bij Beschikking nr. 2119/98/EG(2) van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 1998 tot oprichting van een netwerk voor epidemiologische surveillance en beheersing van overdraagbare ziekten in de Europese Gemeenschap, om de opstelling van richtlijnen mogelijk te maken op basis van wetenschappelijke en technische adviezen die rekening zullen houden met de in mijn vraag genoemde voorstellen.

1. Kan de Commissie aangeven in welk stadium de werkzaamheden tot het opstellen van genoemde richtlijnen zich bevinden?

2. Kan de Commissie aangeven wanneer deze richtlijnen zullen worden uitgevaardigd?

3. Kan de Commissie aangeven of en in hoeverre deze richtlijnen verbindend zullen zijn en indien ze verbindend zullen zijn: wie de richtlijnen zullen binden?


Antwoord van de heer Kyprianou namens de Commissie

1. Op verzoek van de Commissie z©¦n door de technische deskundigen van de Europese werkgroep voor het netwerk inzake legionella-infecties (Ewglinet) al richtl©¦nen voor de surveillance en beheersing van legionellose opgesteld. Deze richtl©¦nen werden op 2 juni 2003 besproken en goedgekeurd door de leden van het regelgevend comité dat is opgericht b©¦ Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 1998 tot oprichting van een netwerk voor epidemiologische surveillance en beheersing van overdraagbare ziekten in de Europese Gemeenschap(1), en vervolgens als niet-bindende documenten gepubliceerd(2).

2. De richtl©¦nen bieden een geharmoniseerde benadering van procedures voor de preventie, de opsporing en het omgaan met legionella-infecties die verband houden met reizen, en zijn bedoeld om deze procedures nog verder tussen de landen te harmoniseren. Een groot aantal lidstaten en andere landen hebben afgesproken deze Europese richtl©¦nen op te volgen, maar zoals in het voorwoord daarbij wordt gezegd, geldt de nationale wetgeving als de adviezen in de Europese richtl©¦nen en de geldende regelingen in de lidstaten op specifieke onderdelen van de bestr©¦ding en preventie van elkaar afw©¦ken.

3. De richtl©¦nen zijn niet bindend. Z©¦ hebben zowel betrekking op surveillance- als op beheersingsaspecten. Krachtens de huidige bepalingen van het EG‑Verdrag (artikel 152) en het b©¦ Beschikking nr. 2119/98/EG ingestelde rechtskader voor de epidemiologische surveillance en beheersing van overdraagbare ziekten, kan de Commissie voor bepaalde aspecten van de surveillance van ziekten bindende wetgeving voorstellen, zoals gevalsdefinities, laboratoriumdiagnosemethoden, te verzamelen en te verstrekken gegevens en procedures voor de melding van uitbraken en de coördinatie van bestr©¦dingsmaatregelen (zoals inspecties ter plaatse, sluiting of ontsmetting van installaties, vaccinaties, afzondering, quarantaine of andere beperkingen op het personenverkeer, intrekking van vergunningen, behandeling met antibiotica, enz.) die de lidstaten (voornemens z©¦n te) treffen. Er z©¦n al diverse beschikkingen van de Commissie, met name inzake gevalsdefinities en laboratoriummethoden en procedures voor meldingen en raadplegingen, goedgekeurd(3). Het ontbreekt evenwel aan een rechtsgrond op basis waarvan de Commissie zelf bestr©¦dingsmaatregelen kan voorstellen of treffen.

(1) PB L 268 van 3.10.1998.
(2) Zie website http://www.ewgli.org.
(3) Beschikking nr. 2000/96/EG van de Commissie van 22 december 1999 betreffende de overdraagbare ziekten die geleidel©¦k door het communautaire netwerk zullen worden bestreken overeenkomstig Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad, PB L 28 van 3.2.2000.Beschikking nr. 2002/253/EG van de Commissie van 19 maart 2002 tot vaststelling van gevalsdefinities voor het melden van overdraagbare ziekten aan het communautaire netwerk krachtens Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad, PB L 86 van 3.4.2002.Beschikking nr. 2003/534/EG van de Commissie van 17 juli 2003 tot w©¦ziging van Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking nr. 2000/96/EG wat betreft de in die beschikkingen opgenomen overdraagbare ziekten en tot w©¦ziging van Beschikking nr. 2002/253/EG wat betreft de gevalsdefinities voor overdraagbare ziekten, PB L 184 van 23.7.2003.Beschikking nr. 2000/57/EG van de Commissie van 22 december 1999 betreffende het systeem voor vroegt©¦dige waarschuwing en maatregelen ter voorkoming en beheersing van overdraagbare ziekten overeenkomstig Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad, PB L 21 van 26.1.2000.

Ga terug