02-07-2009 Pools-Litouws project voor een hoogspanningslijn


Is de Europese Commissie op de hoogte van de lopende onderhandelingen tussen Polen en Litouwen over een gezamenlijke hoogspanningslijn voor de energievoorziening van het Baltisch gebied?

Acht ze het aangewezen om deelname van het gewest Kaliningrad van de Russische federatie in overweging te nemen en daarmee vooruitziend te reageren op een te verwachten vraag naar stroomlevering van de Russische exklave?

Wat denkt ze van de vooruitzichten voor een gezamenlijk Europees en Russisch project voor warmtekrachtkoppeling? Zou dat voor doelmatiger energieverbruik zorgen en minder belastend voor het milieu zijn?

Antwoord van de Heer Piebalgs namens de Commissie


In Beschikking nr. 1364/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad(1) tot opstelling van richtsnoeren voor trans-Europese energienetwerken zijn ook plannen opgenomen voor de aanleg van een verbinding Polen-Litouwen. Dit project behelst ook de nodige versterking van het Poolse elektriciteitsnet en het gedeelte Polen-Duitsland, zodat de Baltische Staten kunnen deelnemen aan de interne energiemarkt van de EU.

In de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement met betrekking tot het prioritair interconnectieplan(2) wordt nogmaals bevestigd hoe belangrijk de verbinding van het Baltische elektriciteitsnetwerk met het continentale is om het isolement van de Baltische Staten op energiegebied te doorbreken. Het project wordt momenteel nog onderzocht maar de eerste ministers van Polen en Litouwen hebben op 2 maart 2007 een gezamenlijke verklaring over samenwerking op energiegebied ondertekend, waarin zij bevestigen dat zij zich ertoe verplichten het interconnectieplan tussen de twee lidstaten onverwijld uit te voeren. Het Europees belang van het project werd erkend en op 12 september 2007 werd door de Commissie een Europese coördinator aangesteld. Verwacht wordt dat de interconnectie niet vóór 2013 tot stand zal zijn gebracht.

In deze context is de Commissie op de hoogte van de momenteel lopende onderhandelingen tussen Polen en Litouwen over een gemeenschappelijke hoogspanningsleiding.

Op verzoek van één van de betrokken lidstaten kan worden overwogen om, in het belang van alle betrokken partijen, tevens derde landen bij het interconnectieproject te betrekken.

Grensoverschrijdende projecten waaraan het district Kaliningrad deelneemt, zouden opgezet kunnen worden in het kader van het Programma Grensoverschrijdende Samenwerking (GS) van het Europees Nabuurschaps- en Partnerschapsinstrument (ENPI) en meer bepaald het Programma GS Litouwen/Polen/Rusland (Kaliningrad). Voor de voorstellen in het kader van de projecten is de Gezamenlijke Beheersautoriteit van deze drie landen — die momenteel wordt opgericht — verantwoordelijk. Bovendien zou een haalbaarheidsstudie (in het kader van de Gemeenschappelijke Economische Ruimte) in overweging kunnen worden genomen.

Aangezien de provincie Kaliningrad echter over een goede interconnectie met haar Baltische buren beschikt en niet rechtstreeks bij het interconnectieplan is betrokken, is volgens de Commissie een dergelijke participatie in dit stadium niet onontbeerlijk.

Hoewel een gezamenlijk project van de EU en Rusland inzake warmtekrachtkoppeling als zodanig niet bestaat, werkt de EU met Rusland in het kader van de energiedialoog EU-Rusland samen in een Thematische Groep Energie-efficiëntie. Aangezien dit project ten doel heeft de Russische praktijken aan te passen aan de EU‑normen inzake energie-efficiëntie wordt inderdaad verwacht dat de resultaten op het vlak van energie-efficiëntie en emissies positief zullen zijn.

(1) Beschikking nr. 1364/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 tot opstelling van richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector en houdende intrekking van de Beschikkingen 96/391/EG en 1229/2003/EG, PB L 262 van 22.9.2006.
(2) COM(2006)846 def.

Ga terug