03-02-2010 Controle en Certificering biologisch katoen


In recente publicaties in Duitse en Nederlandse nieuwsbladen wordt geclaimd dat biologisch katoen zoals verkocht in Europese winkels niet altijd 100% biologisch is, maar dat in veel biologisch katoenen kleding genetisch gemanipuleerd katoen verwerkt is.

1. Hoe beoordeelt u de stelling dat biologisch katoen zoals verkocht in de EU niet altijd 100% biologisch is?

2. Op welke wijze wordt bepaald wat biologisch is en wat niet?

3. Op welke manier is de certificering in de Europese Unie ten aanzien van katoenhandel geregeld? Wordt bij de certificering de hele keten betrokken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gebeurt dat?

4. Deelt u de mening dat het vertrouwen van de Europese consument aangaande de herkomst van de producten die hij koopt door dergelijke berichtgeving wordt ondergraven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke mogelijkheden heeft u om de betrouwbaarheid van de certificering ten aanzien van biologisch katoen te verbeteren?

5. Klopt het dat door de explosieve groei in katoenteelt de controle op de keten onvoldoende is? Zo ja, welke stappen kan de Europese Commissie zetten om de betrouwbaarheid van de keten te versterken?


Antwoord van de heer Cioloº
namens de Commissie


In de regel moeten textielproducten op de EU-markt voldoen aan het bepaalde in Richtlijn 2008/121/EG inzake textielbenamingen, waarin voorwaarden en voorschriften voor de verplichte etikettering van textielproducten worden beschreven. De te vermelden aanduidingen hebben betrekking op de vezelsamenstelling van het product en er mag alleen gebruik worden gemaakt van de in bijlage I bij de richtlijn vermelde vezelbenamingen.

Voor aanduidingen betreffende de vezelsamenstelling overeenkomstig Richtlijn 2008/121/EG mag alleen gebruik worden gemaakt van de in de bijlage opgenomen benaming "katoen". Op het etiket van textielproducten mogen op vrijwillige basis evenwel aanvullende aanduidingen worden vermeld, mits deze in overeenstemming zijn met de desbetreffende EU-regelgeving.

De biologische landbouw in de Europese Unie is geregeld bij Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 , algemeen bekend als de "biologische verordening". Deze verordening, en de uitvoeringsbepalingen daarvan, vormen de norm voor de biologische productie en de invoer van landbouwproducten in de EU. Genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) en het gebruik daarvan zijn op grond van de biologische verordening verboden.

Katoen is echter een bijzonder geval, omdat katoen uit juridisch oogpunt geen landbouwproduct is, aangezien het niet is vermeld in bijlage I bij het Verdrag. Katoen valt derhalve niet onder de werkingssfeer van de biologische verordening, die betrekking heeft op levende of onverwerkte landbouwproducten en op "verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel", en niet op producten die niet zijn vermeld in bijlage I, zoals katoen. Voorts valt katoenen kleding, zoals alle andere textiel, niet onder de biologische verordening. De Commissie is niet voornemens een voorstel voor een EU-verordening inzake de certificering van biologische textielproducten in te dienen.

Het staat de lidstaten evenwel vrij om nationale voorschriften vast te stellen of particuliere voorschriften voor de verwerking en etikettering van textielproducten toe te staan, waarbij wel rekening moet worden gehouden met de gebruikte productiemethoden. In dit verband valt het controlesysteem echter onder hun verantwoordelijkheid en mag de term "biologisch" worden gebruikt bij de etikettering van deze producten, mits dit niet in strijd is met artikel 23, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007.

De informatie in de vraag van het geachte Parlementslid lijkt betrekking te hebben op katoen uit India. Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt, heeft de bevoegde Indiaase autoriteit in 2008 maatregelen genomen tegen twee in India werkzame certificeringsinstanties omdat genetisch gemodificeerd katoen was vastgesteld in katoenen materiaal dat werd verondersteld biologisch te zijn, d.w.z. vrij van GGO's. Er zijn correctieve maatregelen genomen om de integriteit van de biologische certificering in India te garanderen. De Commissie heeft geen weet van nieuwe informatie over dit onderwerp.

Ga terug