05-03-2007 Implementatie van Richtlijn 2004/40/EG

In verschillende lidstaten stuit men op problemen met betrekking tot de implementatie van de Richtlijn elektromagnetische velden 2004/40/EG(1). De hierin vastgelegde normen zouden kunnen leiden tot een beperking van het gebruik van MRI. Ik zou de Commissie willen vragen: 1. Kan deze richtlijn inderdaad leiden tot een beperking van het gebruik van MRI? Is de Commissie op de hoogte van de problemen die de autoriteiten onder andere in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Luxemburg al hebben geconstateerd?

2. Welke oplossingen ziet de Commissie voor dit probleem?

3. Zou zij eventueel een aanpassing kunnen overwegen van deze richtlijn om te voorkomen dat het gebruik van MRI moet worden beperkt?

4. Zou de Commissie eventueel voorlopig de lidstaten kunnen aanbevelen om de implementatie van deze richtlijn uit te stellen totdat de resultaten van de wetenschappelijke studie bekend zijn?

Antwoord van de heer Špidla namens de Commissie

1. Het is de Commissie bekend dat een aantal beroepsgroepen en andere betrokken partijen zich zorgen maken over de mogelijke gevolgen van de toepassing van Richtlijn 2004/40/EG(1) voor het uitvoeren van onderzoeken met MRI. Om deze situatie nader te bestuderen heeft de Commissie intensief contact gehad met vertegenwoordigers van de gebruikers van MRI, fabrikanten van apparatuur en enkele lidstaten, en heeft zij een aantal stappen ondernomen.

2. Deze kwestie zal binnenkort worden aangekaart in het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats om de leden daarvan over de laatste stand van zaken te informeren. Er is overigens een tripartiete werkgroep ingesteld om zich met deze problematiek bezig te houden.

Daarnaast volgt de Commissie met aandacht de studies die op dit gebied worden uitgevoerd, met name het rapport dat door de Britse Health and Safety Executive zal worden uitgebracht. De resultaten hiervan, die voor april 2007 werden verwacht, zullen aan het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats worden doorgegeven.

Tot slot heeft de Commissie onlangs een aanbesteding uitgeschreven voor het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek om de gevolgen van de blootstellingsgrenswaarden van de richtlijn voor het gebruik van MRI te evalueren. Dit onderzoek zal in nauwe samenwerking met de gebruikers en fabrikanten van MRI-apparatuur worden uitgevoerd. De eerste resultaten worden voor oktober 2007 verwacht en zullen ook aan het Raadgevend Comité worden doorgegeven.

3. Mocht uit de diverse studies blijken dat de blootstellingsgrenswaarden van de richtlijn onbedoelde nadelige gevolgen voor medische onderzoeken hebben, dan zal de Commissie zich over dit probleem buigen en eventueel met een voorstel tot wijziging van de richtlijn komen.

4. Daar het hier gaat om een richtlijn die door de Raad en het Parlement is vastgesteld en die op 30 april 2008 moet zijn omgezet, is het niet aan de Commissie om de lidstaten te adviseren met de omzetting van die richtlijn te wachten. De Commissie zal de lidstaten op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen omtrent deze kwestie.

(1) PB L 159 van 30.4.2004.

Ga terug