15-03-2006 Vragen over energielogo


1. In hoeverre bent U geïnformeerd over het Nederlandse voornemen om een energielogo (voorlopig) op onze levensmiddelenverpakkingen in te voeren als instrument voor een verantwoord gewicht?

2. Kan dit logo voor levensmiddelen dat enkel toegankelijk is voor in Nederland bij het energielogo aangemelde producten gaan leiden tot klachten vanwege marktverstoringen?

3. Wat denkt U voorafgaand aan de invoering nog te kunnen doen om mogelijke procedures van eventueel benadeelde marktpartijen op te lossen?

4. Is men op de hoogte van de diverse vergelijkbare initiatieven die reeds ontwikkeld zijn in het Verenigd Koninkrijk door zowel handel als industrie? Deze initiatieven zorgen voor een grote diversiteit aan logo's en informatie op verpakkingen van producten die de consument in verwarring kunnen brengen.

5. Zowel de initiatieven van het Verenigd Koninkrijk als het Nederlandse initiatief maken duidelijk dat er een grote behoefte is aan additionele communicatie over product „kwaliteiten” maar dan met een Europees karakter. Hoe kan Europa daaraan voldoen?

Antwoord van de heer Kyprianou namens de Commissie

De Commissie is ervan op de hoogte dat grote producenten van levensmiddelen in Nederland in februari 2006 een Energielogo hebben ingevoerd dat voorop de verpakking wordt aangebracht. Het logo geeft het aantal calorieën per eenheid product (d.w.z. per pak, stuk, blikje of zakje) aan. Dit initiatief maakt deel uit van het Convenant Overgewicht dat door het bedrijfsleven en de Nederlandse regering in 2005 gesloten is. Het is de Commissie bekend dat soortgelijke initiatieven ook in het Verenigd Koninkrijk genomen of voorgesteld zijn, waaronder het initiatief van de Food Standards Agency van maart 2006.

Invoering van eenvoudige voedingswaarde-etiketten door een lidstaat kan als nationale maatregel een belemmering voor de handel in de Gemeenschap vormen en tot problemen op de interne markt leiden. Om vast te stellen of invoering van het desbetreffende logo in overeenstemming is met het Gemeenschapsrecht (met name Richtlijn 90/496/EEG van de Raad van 24 september 1990 inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen) moet uitgebreid onderzoek naar de voorgestelde maatregel worden gedaan.

De Commissie werkt momenteel aan een aanpak voor alle etiketteringskwesties en heeft alle betrokkenen in februari 2006 een discussiedocument („Labelling: Competitiveness, Consumer Information and Better Regulation for the EU”(1)) voorgelegd. Het hoofdstuk over voedingswaarde-etiketten stipt een aantal belangrijke vraagstukken aan waaraan aandacht moet worden besteed, waaronder invoering van alternatieve formaten om voedingswaarden aan te geven (d.w.z. eenvoudige voedingswaarde-etiketten).

De Commissie heeft nog geen besluit over dit soort initiatieven genomen. Het genoemde document maakt deel uit van een momenteel gevoerde discussie waarin betrokkenen niet alleen hun mening over deze kwestie, maar ook over andere vraagstukken in verband met de herziening van de richtlijn over voedingswaarde-etikettering op levensmiddelen kunnen geven. Zoals in het document wordt gezegd, kan de consument baat hebben bij dit soort initiatieven. Bekeken moet echter worden of de talrijke verschillen in aanpak niet verwarrend zijn voor de consument en doorwerken op de interne markt.

Ga terug