16-09-2008 Coördinatieprobleem Duitse Pflegeversicherung


De moeder van een in Duitsland wonend gezin — met 6 kinderen — ontvangt ter verzorging van een gehandicapt kind ca EUR 630 Pflegegeld per maand. Als gevolg van deze uitkering is zij verzekerd tegen ouderdom SGB VI § 4. De vader is werkloos en wilde in Nederland een job als grensarbeider aanvaarden. Hij — alleenverdiener — en zijn gezinsleden zouden in Nederland „verzekerd” worden tegen ziektekosten (E-106-formulier). De Duitse Krankenkasse zal in dit geval de uitbetaling van het Pflegegeld beëindigen, omdat op grond van artikel 19, lid 1, sub b Vo.1408/71(1) er recht bestaat op de Nederlandse uitkering en niet meer op het Duitse Pflegegeld. In Nederland bestaat echter geen met het Duitse Pflegegeld vergelijkbare exportabele uitkering. Als gevolg van deze coördinatieregeling heeft de vader de job in Nederland niet aanvaard. Er zou immers sprake zijn van een inkomensachteruitgang van EUR 680 per maand.

Is de Commissie van mening dat deze regeling op grond van Vo 1408/71 in strijd is met het primaire EG-recht, te weten: art. 39 (vrij verkeer van werknemers), artikel 5 (evenredigheidsbeginsel) en artikel 10 (gemeenschapstrouw)?

Antwoord van de heer Špidla namens de Commissie

De bepalingen van het Gemeenschapsrecht op het terrein van de sociale zekerheid voorzien in de coördinatie, maar niet de harmonisatie, van de socialezekerheidsstelsels. Dit betekent dat iedere lidstaat vrij is om zelf de details van zijn stelsel te regelen, zoals bijvoorbeeld welke uitkeringen geboden worden, de voorwaarden om daarvoor in aanmerking te komen, de wijze van berekening van de uitkeringen, en welke premies betaald moeten worden. In het Gemeenschapsrecht, met name Verordening (EEG) nr. 1408/71(1), zijn gemeenschappelijke regels en beginselen vastgelegd waaraan alle nationale autoriteiten zich moeten houden bij het toepassen van de nationale wetgeving. Deze regels moeten waarborgen dat bij de toepassing van de nationale wetgeving de basisbeginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie gerespecteerd worden. Op die manier zorgt het Gemeenschapsrecht ervoor dat personen die gebruik maken van hun recht op vrij verkeer binnen de Europese Unie niet benadeeld worden door de toepassing van de nationale wetgeving van de lidstaten.

De Commissie kan op basis van de verstrekte gegevens geen volledige beoordeling van dit geval geven. Hiervoor moeten de gevolgen worden beoordeeld van het feit dat in de genoemde situatie een andere wetgeving op de werknemer van toepassing wordt. De Commissie zou eerst over alle gegevens betreffende deze zaak moeten beschikken voordat zij een analyse van de relevante nationale en EG-wetgeving zou kunnen verrichten.

In het geval de Commissie besluit dat er reden is om een dergelijk compleet onderzoek te verrichten, zal zij het geachte Parlementslid rechtstreeks op de hoogte stellen van het resultaat en van haar analyse van de gevolgen van het feit dat een andere wetgeving van toepassing wordt in de situatie waarop het geachte Parlementslid de aandacht heeft gevestigd.

(1) Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen.

Ga terug