16-09-2008 Coördinatieprobleem Vlaamse zorgverzekering


In Vlaanderen wonende gepensioneerden met een Nederlands pensioen zijn conform art. 13, lid 2, sub f van Vo. 1408/71(1) uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving, dus ook de Vlaamse zorgverzekering. Het feit dat deze groep uit hoofde van artikel 28 van de Verordening (E 121-formulier) in België aanspraak heeft op zorg ten laste van Nederland, leidt niet tot toepassing van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel.

Het Decreet Vlaamse Zorgverzekering (artikel 4) stelt dat personen die op grond van de aanwijzingsregels van Vo. 1408/71 verzekerd zijn in een andere Lidstaat niet onder de personele werkingssfeer van de Vlaamse zorgverzekering vallen. De in België wonende Nederlandse gepensioneerden zij echter op grond van de aanwijsregels niet meer in Nederland verzekerd.

Is de Commissie van opvatting dat deze groep gepensioneerden wel verzekerd is c.q bijdrageplichtig is voor de Vlaamse Zorgverzekering en derhalve aanspraak heeft op de uitkeringen?Antwoord van de heer V. Špidla namens de Commissie


De Commissie bevestigt dat artikel 13, lid 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 1408/71(1) van toepassing is op de personen die in de vraag van het geachte Parlementslid worden bedoeld. Dit artikel doet evenwel geen afbreuk aan de toepassing van de bijzondere bepalingen van titel III van deze verordening. Bijgevolg is de wetgeving van de lidstaat van verblijf van toepassing voor de bepaling van de verstrekkingen bij ziekte die deze personen in België ontvangen en die de lidstaat die bij ziekte van deze gepensioneerden financieel verantwoordelijk is voor deze verstrekkingen, namelijk Nederland, aan het bevoegde Belgische orgaan moet terugbetalen. De uitkeringen, zoals de Vlaamse zorgverzekering, worden echter gedekt door het bevoegde orgaan van de lidstaat die het pensioen betaalt (artikel 28 van Verordening (EG) nr. 1408/71), namelijk Nederland.

De Commissie is niettemin van mening dat, op basis van artikel 18 van het EG-Verdrag, de personen die in het Nederlandstalige deel van België wonen zich in principe op vrijwillige basis bij de Vlaamse zorgverzekering zouden moeten kunnen aansluiten.

Ga terug