18-11-2010 Rol van kleine zelfstandigen (consultants) in Europese onderzoeksprojecten


Betreft: Rol van kleine zelfstandigen (consultants) in Europese onderzoeksprojecten


Het functioneren van kleine zelfstandigen binnen Europese onderzoeksprojecten leidt vanwege onduidelijke criteria tot veel problemen.

Kleine zelfstandige die deelnemen aan EU-onderzoeksprojecten dienen op zeer omslachtige wijze hun beloning te verantwoorden. Dit heeft te maken met het feit dat het hanteren van normale uurtarieven voor advieswerk (waarvan 50 % uit cofinanciering dient te bestaan) niet wordt geaccepteerd. In tegenstelling tot onderzoeksinstelling en grotere bedrijven is het voor Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-er) zelden mogelijk om EU projecten met andere opdrachten te combineren. Daarnaast zorgen de administratieve vereisten voor veel onzekerheid. De EU eist namelijk dat kosten worden gedeclareerd op basis van werkelijke loonkosten. ZZP-ers zijn echter niet in loondienst. Hun beloning is het netto bedrijfsresultaat dat sterk kan fluctueren, afhankelijk van de opdrachten die ze hebben. Dit dient vervolgens omgerekend te worden naar een uur- en maandloon. Uit verslagen van branchevertegenwoordigers blijkt dat het volstrekt onduidelijk is welke criteria zij daarvoor moeten hanteren. De situatie kan ontstaan dat na aftrek van de 50 % cofinanciering ZZP-ers uitkomen op een bruto uurloon van 40 euro. Dit is niet rendabel voor kleine zelfstandigen. Bovendien moeten kleine zelfstandigen ook het ondernemersrisico dekken. Zo dienen zij rekening te houden met perioden waarin zij geen inkomen hebben. Bijvoorbeeld bij kortdurende ziekte. Dergelijke risico's kunnen alleen worden gedekt uit eigen reserves of door het betalen van zeer hoge verzekeringspremies.

Wij hebben veel van dergelijke klachten ontvangen van verschillende ZZP-ers en kleine adviesbureaus. Vanuit de sector is eerder dit jaar een ondertekende petitie aangeboden door Trust-Researchers aan de Europese Commissie waarin wordt aangedrongen op vereenvoudiging van administratieve regels en voorwaarden.

1. Signaleert de Commissie administratieve problemen bij kleine zelfstandigen als het gaat om deelname aan Europese onderzoeksprojecten? Is de Commissie het er mee eens dat hier geen sprake is van een „level playing field”?

2. Is de Commissie bereid om administratieve regels en voorwaarden te vereenvoudigen voor kleine zelfstandigen als het gaat om deelname aan EU-onderzoeksprojecten?

3. Heeft de Commissie de bovenstaand genoemde petitie in behandeling genomen? Wat is de stand van zaken hiervan?

Antwoord van mevrouw Geoghegan-Quinn namens de Commissie

De regels voor deelname aan het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (2007-2013) vormen het rechtskader voor alle typen begunstigden die aan het kaderprogramma deelnemen, waaronder ook MKB-bedrijven en natuurlijke personen. Één van de basisregels is dat de subsidies in het zevende kaderprogramma acties voor gezamenlijke rekening zijn, waarbij de EU-bijdrage een deel van de subsidiabele kosten van een project dekt. De subsidiabele kosten moeten werkelijk zijn gemaakt en in de boekhouding zijn opgenomen. Voor eigenaren-managers van MKB-bedrijven en natuurlijke personen die als zelfstandige werkzaamheden uitvoeren en geen salaris ontvangen dat in de boekhouding wordt opgenomen, bestaat er een bijzondere bepaling voor een voorafgaande goedkeuring van een methode om hun beloning te bepalen.

De Commissie is bereid zich volledig ervoor in te zetten de uitvoering van het zevende kaderprogramma eenvoudiger te maken. In haar mededeling van april 2010 over dit onderwerp(1) heeft de Commissie een aantal opties gepresenteerd voor het verminderen van de administratieve last van deelname. Één van de opties is een vereenvoudiging van de financiering voor eigenaren-managers van MKB-bedrijven en natuurlijke personen die als zelfstandige werkzaamheden uitvoeren. Momenteel worden de concrete uitvoeringsbepalingen voor het voorzien in een optie van vergoeding op forfaitaire basis voor de beloning van dergelijke personen voorbereid. Deze uitvoeringsbepalingen zullen op grote schaal onder de aandacht worden gebracht zodra de Commissie een besluit ter zake heeft vastgesteld.

De Commissie is op de hoogte van de door Trust Researchers aangeboden petitie. De commissaris voor Onderzoek en Innovatie heeft duidelijk aangegeven dat ze het eens is met de in deze petitie aangehaalde uitgangspunten. De Commissie werkt aan een voorstel voor de regels inzake deelname aan het volgende kaderprogramma. Deze regels moeten voor een hersteld evenwicht zorgen tussen vertrouwen en controle en de administratieve belasting voor deelnemers aanzienlijk verminderen.

Ga terug