20-10-2004 Europees Life Programma

In de voorbije jaren moesten projectvoorstellen in het kader van het Europees Life-programma voor eind oktober bij de National Contact Points worden ingediend. Deze National Contact Points legden de voorstellen uiterlijk op 1 december voor aan de Life Unit in Brussel. Direct na 1 december mocht met de projecten worden gestart.

Dit jaar is aanvullend budget vrijgekomen waardoor het Life-programma langer doorloopt. In de informatie van de lidstaten en van de Commissie werden tot voor kort de inmiddels gangbare data als indieningsdata gebruikt.

Aan het einde van week 40 werd bekend dat de deadline voor voorstellen niet 1 december is, maar 15 januari 2005 en bovenal dat projecten pas na 15 januari mogen starten.

Op de internetsite van de Life Unit stond tot het einde van week 40 de volgende tekst:

„Uw aandacht wordt erop gevestigd dat de vroegst mogelijke startdatum van een project de dag is die volgt op de dag waarop het voorstel aan de Commissie wordt voorgelegd. Eventueel in verband met het project gemaakte kosten tussen deze datum en de datum van bekendmaking van de subsidieovereenkomst kunnen voor vergoeding in aanmerking komen, maar zijn voor risico van de aanvrager.”

Dit betekent dat projecten die zouden worden ingediend direct daarna gestart zouden mogen worden.

Deze tekst luidde op 4 oktober als volgt:

„Uw aandacht wordt erop gevestigd dat de vroegst mogelijke startdatum van een project de dag is die volgt op de uiterste datum waarop het voorstel aan de Commissie kan worden voorgelegd. Eventueel in verband met het project gemaakte kosten tussen deze datum en de datum van bekendmaking van de subsidieovereenkomst kunnen voor vergoeding in aanmerking komen, maar zijn voor risico van de aanvrager.”

Dit betekent dat projecten die worden ingediend niet eerder gestart mogen worden dan 15 januari 2005.

1. Is de Commissie zich ervan bewust dat het onmogelijk maken om een project in het kader van het Life-programma eerder te starten dan 15 januari 2005 een ontoelaatbare vertraging betekent voor een flink aantal projecten?

2. Is de Commissie van oordeel dat het in dit stadium wijzigen van de tekst op de internetsite van de Life Unit, zoals hierboven vermeld, voor de Europese burgers en hun organisaties onnodig verwarrend werkt?

3. Waarom wordt niet de mogelijkheid geboden om projecten die worden ingediend voor 15 januari, direct te starten? Vooral omdat het risico van de gemaakte kosten bij de indiener ligt.

Antwoord van de heer Dimas namens de Commissie

1. Via een disclaimer die eind juli 2004 op de website werd geplaatst, heeft de Commissie aan alle aanvragers voldoende duidelijk gemaakt dat de vóór de publicatie van Verordening (EG) 1682/2004(1) meegedeelde deadlines zuiver indicatief waren en nog konden worden gewijzigd. Bijgevolg werd in het kader van het „LIFE-Milieu”- programma niet de juridische verwachting gewekt dat projecten vóór 14 januari 2005 van start zouden kunnen gaan.

2. De enige reden waarom de deadline voor de indiening van voorstellen werd opgeschoven is de vertraging die optrad bij de goedkeuring van Verordening (EG) 1682/2004 door het Parlement en de Raad in september 2004 en bijgevolg bij de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van oktober 2004. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze vertraging. Aan de LIFE-pagina’s op de website van het directoraat-generaal Milieu werden geen andere wijzigingen aangebracht die verwarrend zouden kunnen zijn voor Europese burgers of hun organisaties.

3. De vroegst mogelijk startdatum voor subsidiabele activiteiten wordt bepaald door het Financieel Reglement (Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen)(2), waarvan artikel 112, lid 1, als volgt luidt:

„Subsidiëring van reeds begonnen acties kan slechts worden toegestaan indien de aanvrager kan aantonen dat het noodzakelijk was met de actie te beginnen vóór de ondertekening van de overeenkomst.

In dit geval mogen de voor financiering in aanmerking komende uitgaven evenwel niet vóór de datum van indiening van de subsidieaanvraag zijn gedaan, behalve in naar behoren gemotiveerde, uitzonderlijke gevallen die in het basisbesluit worden genoemd of indien de uitgaven noodzakelijk zijn voor het goede verloop van de steunverlening in crisissituaties en humanitaire operaties, zulks onder de in de uitvoeringsvoorschriften vastgestelde voorwaarden.

Subsidiëring met terugwerkende kracht van reeds voltooide acties is niet mogelijk”

Aanvullend bij dit antwoord heeft de Commissie een nota van anderhalve pagina opgesteld met achtergrondinformatie. Deze nota wordt rechtstreeks aan het geachte Parlementslid en het Secretariaat van het Parlement toegezonden.

(1) Verordening (EG) nr. 1682/2004 van het Parlement en de Raad van 15 september 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr.1655/2000 betreffende het financieringsinstrument voor het milieu (LIFE), PB L 308 van 5.10.2004.
(2) PB L 248 van 16.9.2002.

Ga terug