25-10-2010 VN Resolutie 1325 over vrouwen in gewapende conflicten


Betreft: VN-Resolutie 1325 over vrouwen in gewapende conflicten


De VN Resolutie 1325 over vrouwen in gewapende conflicten werd in 2000 unaniem door de VN Veiligheidsraad aangenomen en pleit o.a. voor het betrekken van vrouwen in vredesprocessen en het tegengaan van verkrachtingen in oorlogssituaties. Op 31 oktober 2010 zal een speciale viering plaatsvinden van de tiende verjaardag van deze Resolutie in New York.

1. Is de Commissie met ons van mening dat er tien jaar na het aannemen van Resolutie 1325 resultaten zijn geboekt, maar dat er op bredere schaal uitvoering moet worden gegeven aan de resolutie?

2. Is de Commissie het met ons eens dat de lidstaten een nationaal actieplan moeten opstellen ter uitvoering van de resolutie? Zo ja, op welke wijze kan de Commissie zich inzetten om het opstellen van dergelijke actieplannen te bevorderen?

3. Hoe zet de Commissie zich in voor een gemeenschappelijk, ambitieus standpunt van de EU in het kader van de officiële viering van tien jaar Veiligheidsraadresolutie 1325, inzake vrouwen, vrede en veiligheid?

4. Hoe kan de Commissie, eventueel in samenwerking met het Belgisch voorzitterschap van de EU dat de tiende verjaardag van Resolutie 1325 als prioriteit heeft aangegeven, een extra impuls geven aan de uitvoering van Resolutie 1325?

5. Kan de Commissie ons informeren over het gemeenschappelijke EU standpunt?

Antwoord van hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Ashton namens de Commissie

De Commissie deelt de opvatting dat zowel resolutie 1325 als de vervolgresoluties van de Veiligheidsraad krachtige instrumenten zijn om onderwerpen aan te pakken als seksueel geweld in conflictsituaties en deelname van vrouwen aan de opbouw van vrede. Tragische gebeurtenissen zoals het optreden van massale verkrachtingen waar nog steeds melding van wordt gemaakt in de Democratische Republiek Congo laten echter zien dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van resolutie 1325 nog steeds ruim onvoldoende is.

De Commissie draagt actief bij aan de verbetering van de EU-respons op resolutie 1325. In 2008 stelde de Commissie en het Raadssecretariaat een ambitieuze gezamenlijke agenda op om de werkzaamheden inzake vrouwen, vrede en veiligheid op EU-schaal te intensiveren. Deze gezamenlijke agenda komt tot uiting in de algemene EU-aanpak ten aanzien van vrouwen, vrede en veiligheid, een beleidsdocument dat op 8 december 2008 door de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB) werd vastgesteld. De algemene aanpak richt zich op de aanvulling van acties die op nationaal niveau door de EU-lidstaten worden ondernomen. Een van de te verwachten acties is de uitwisseling van optimale werkwijzen voor de ontwikkeling en uitvoering van nationale actieplannen inzake resolutie 1325. Dit wordt bereikt door het regelmatig bij elkaar brengen van deskundigen uit EU-instellingen en EU-lidstaten in een EU-taakgroep gewijd aan vrouwen, vrede en veiligheid. Dit werk heeft tussen 2008 en 2010 geleid tot een toename van het aantal nationale actieplannen: 10 EU-lidstaten hebben reeds actieplannen, en nog eens 2 staan op stapel, terwijl er momenteel wereldwijd in totaal 22 actieplannen bestaan.

De Commissie is het ermee eens dat de viering van de 10de verjaardag van resolutie 1325 een cruciale kans biedt de uitvoering van de agenda over vrouwen, vrede en veiligheid globaal kracht bij te zetten. De EU nam deel aan het open debat op hoog niveau dat was georganiseerd door de Veiligheidsraad ter gelegenheid van deze verjaardag. Op deze bijeenkomst deed de EU concrete toezeggingen om haar bijdrage aan de uitvoering van resolutie 1325 kracht bij te zetten. Deze toezeggingen omvatten onder andere: de ontwikkeling van specifieke standaardtrainingselementen over gendervraagstukken en mensenrechten voor het gezamenlijk veiligheids- en defensiebeleid; en de lancering in 2011 van specifieke capaciteitsopbouwprojecten ter ondersteuning van het maatschappelijk middenveld en vrouwennetwerken in landen die in een crisis verkeren, om zo de betrokkenheid van vrouwen te versterken.

Ter voorbereiding van het open debat van de Veiligheidsraad hebben de EU en het Belgische voorzitterschap twee sleutelbijeenkomsten over vrouwen, vrede en veiligheid georganiseerd, respectievelijk in Genève en Brussel. Met name de bijeenkomst in Brussel — die werd geopend door de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter en de Belgische minister van Buitenlandse Zaken — was toegespitst op de rol van de EU om zorg te dragen vrouwen te betrekken bij de opbouw van vrede.

Ga terug