28-06-2006 Grenswaarden asbest

In zijn rapport van 9 mei jongstleden concludeert de Nederlandse Gezondheidsraad, na een evaluatie van recent internationaal onderzoek, dat een herziening van de huidige grenswaarden voor asbest nodig is. De meest recente aanpassing op Europees niveau dateert van 2003

1. De lidstaten moesten vóór 15 april 2006 aan deze richtlijn (2003/18/EC)(1) voldoen. Kan de Commissie melden hoe de lidstaten de richtlijn hebben geïmplementeerd?

2. Wanneer is een evaluatie van de asbestrichtlijn te verwachten of overweegt de Commissie nieuwe normen op basis van recent onderzoek?

3. In Nederland wordt eind van dit jaar de norm verlaagd naar 0,01 wat 10 maal zo laag is als de Europese norm. Wat betekent dit voor de Europese normstelling?

Antwoord van de heer Spidla namens de Commissie

1. Op 12 juli 2006 hadden 17 lidstaten de Commissie in kennis gesteld van de omzetting in nationaal recht van Richtl©¦n 2003/18/EG(1) van het Europees Parlement en de Raad van 27 maart 2003 tot w©¦ziging van Richtl©¦n 83/477/EEG(2) van de Raad betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Nederland, Polen, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden. De Commissie heeft inbreukprocedures ingeleid tegen die lidstaten die haar niet in kennis hebben gesteld van de nationale omzettingsmaatregelen van de richtlijn. De aanmaningsbrieven zijn op 1 juni 2006 verstuurd.

2. De Commissie is niet voornemens om Richtlijn 83/477/EEG, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/18/EG, in de nabije toekomst te herzien. De Commissie zal de nationale omzettingsmaatregelen en andere relevante gegevens evalueren alvorens zich over een eventuele herziening van de richtlijn te beraden.

3. De Commissie wijst het geachte Parlementslid op het feit dat Richtlijn 83/477/EEG, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/18/EG, minimumvoorschriften vaststelt en dat de lidstaten strengere maatregelen kunnen nemen of handhaven, zoals in Nederland gebeurd is.

(1) PB L 97 van 15.4.2003.
(2) PB L 263 van 24.9.1983.

Ga terug